Bodelning

Gratis juridisk information om bodelning för makar och sambor samt möjlighet till nedladdning av bodelningsavtal.Bodelning – Om du och din make/maka eller sambo ska bodela och ni känner er lite osäkra på hur detta går till så bör ni absolut besöka Bodelning.nu. Där finns en mängd gratis juridisk information om bodelning samt möjlighet att ladda ner bodelningsavtal för makar och sambor.

Allt ni behöver för att göra er egen bodelning utan inblandning av jurist!

Klicka här för mer information om våra bodelningsavtal!

Så här beställer ni enkelt ert samboavtal

Ladda ner ert samboavtal här på Juridiska Dokument!

Genom att upprätta ett samboavtal kan du och din sambo bestämma att viss egendom såsom bostad eller bohag inte ska ingå i en bodelning vid en eventuell framtida separation eller vid dödsfall. Här på Juridiska Dokument kan ni enkelt ladda ner ett samboavtal som är upprättat av en jurist med specialkompetens. naturligtvis medföljer lättförståeliga instruktioner på hur ni fyller i ert samboavtal.

Beställ ert samboavtal nu!

Sambor

Sambor - Sambolagen definierar begreppet sambo. Välkommen till Juridiska Dokument för mer information!Sambolagen definierar vem som i lagens mening anses vara sambor

Sambolagen definierar vem som är sambo i lagens mening: Sambor är två personer som stadigvarande bor tillsammans och som har gemensamt hushåll. Sambolagen gör ingen skillnad på om samborna är av samma eller olika kön utan gäller i båda fallen.

Här på Juridiska Dokument kan ni ladda ner alla de dokument som ni kan behöva som sambor!

För att sambolagen ska gälla mellan ett samboende par och att dessa ska anses vara sambor så måste följande villkor vara uppfyllda:

  1. Det samboende paret måste stadigvarande bo tillsammans.
  2. Det ska vara frågan om ett parförhållande. Detta innebär att de samboende ska bo tillsammans i ett förhållande där ett sexuellt samliv normalt ingår.
  3. Paret ska ha gemensamt hushåll. Detta innebär att de ska dela på hushållets utgifter och sysslor.
  4. Ingen av de samboende kan vara gift eller registrerad partner.

Om något av dessa villkor inte är uppfyllt så är inte paret sambor enligt sambolagens mening.

Sambolagen

Sambolagen skyddar den svagare sambon när ett samboförhållande upphör. Sambolagen innehåller också de bodelningsregler som gäller vid bodelning av sambornas gemensamma bostad samt därtill hörande bohag. Därutöver reglerar sambolagen inskränkningar i rätten att förfoga över den gemensamma bostaden samt den rätt att överta bostaden, som inte ska ingå i bodelning, som undantagsvis kan komma ifråga.

Även om sambolagen ger ett visst skydd för den sambo som är svagare ekonomiskt så ger den inte alls samma skydd som äktenskapsbalken. Sambor har tex inte någon underhållsskyldighet mot varandra som är fallet för äkta makar.

Samboegendom

Rätten till bodelning omfattar bara gemensam bostad och gemensamt bohag. Både bostad och bohag ska vara gemensamt anskaffade och därtill anskaffade för gemensamt bruk. Bankmedel, bilar, båtar och sommarstugor faller helt utanför en bodelning mellan sambor och tillhör den sambo som är ägare. Det samma gäller bostad som ägts av den ena sambon sedan tidigare. Inte ens om den andre sambon köper in sig i denna bostad kommer den att räknas som samboegendom.

Som bohag räknas i detta fall sådan egendom som finns inom hemmets fyra väggar: möbler, inredning, hushållsmaskiner, textilier osv.

Testamente

En annan viktig sak att komma ihåg är att sambor inte har någon arvsrätt efter varandra. Därför är oerhört viktigt att sambor är medvetna om detta och skriver ett inbördes testamente om de vill ärva varandra.

Vill ni ha ett personligt utformat testamente som vi utfärdar efter personlig kontakt med er kan ni köpa vår tjänst: ”Testamente utfärdat av jurist”. Vi skickar då hem ert testamente via post när det är klart.

Här på Juridiska Dokument kan ni ladda ner alla de dokument ni kan behöva som sambor, såsom exempelvis inbördes testamente, bodelningsavtal och samboavtal. Välkommen!

 

Sambolagen

Sambolagen - Bodelning av sambornas gemensamma bostad och bohag.Sambolagen reglerar hur sambornas gemensamma bostad och bohag ska delas när samboförhållandet upphör. Den definierar också de villkor som gäller för att två sammanboende personer ska vara sambor enligt lag. Sambolagen finns återgiven i sin helhet här.

Vi har alla dokument du kan behöva som sambo för direkt nedladdning!

Vem är sambor enligt sambolagen?

Sambolagen definierar sambor som två personer som stadigvarande bor tillsammans och som har gemensamt hushåll. Den nya sambolagen gör ingen skillnad mellan olikkönade och samkönade sambor utan gäller i båda fallen.

Följande villkor gäller för att sambolagen ska gälla:

  1. Samborna ska bo tillsammans stadigvarande. 
  2. Samborna ska bo tillsammans i ett parförhållande. Detta innebär att de ska bo tillsammans i ett förhållande där ett sexuellt samliv normalt ingår.
  3. Samborna ska ha gemensamt hushåll. Detta innebär att samborna delar på hushållets sysslor och utgifter.
  4. Ingen av samborna kan vara gift eller registrerad partner.

Om något av ovanstående villkor ej är uppfyllt är inte relationen ett samboförhållande i lagens mening. Sambolagen gäller således inte för exempelvis vänner eller syskon som bor tillsammans.

Vi ska nu titta närmare på de fyra villkoren ovan:

1. Samborna ska bo tillsammans stadigvarande

Ordet stadigvarande ger uttryck för att sammanboendet ska ha en viss varaktighet eller i vart fall vara tänkt att ha det. Fråga ska vara om en inte alltför kort relation. Mer eller mindre tillfälliga förbindelser är inte ett samboförhållande. Är parternas gemensamma uttryckliga vilja att deras förhållande ska betraktas som ett samboförhållande bör detta vara avgörande helt oavsett förhållandets varaktighet. Likadant: om ett par bor tillsammans och har gemensamma barn kan man utgå ifrån att det rör sig om ett samboförhållande. Även gemensam folkbokföringsadress tyder på att sammanboendet är stadigvarande.

2. Samborna ska bo tillsammans i ett parförhållande

Med detta avses att samborna ska bo tillsammans i ett förhållande vari normalt ingår sexuellt samliv.

3. Samborna ska ha gemensamt hushåll

Med gemensamt hushåll avser lagstiftaren att samborna delar på sysslor och utgifter. Detta innebär att samborna samarbetar om vardagliga göromål i hemmet och har gemensam ekonomi eller i vart fall någon form av ekonomiskt samarbete.

4. Ingen av samborna kan vara gift eller registrerad partner

Sambolagen gäller inte om någon av de sammanboende är gifta eller registrerad partner.

På Juridiska Dokument kan du bland annat ladda ner:

Bodelningsavtal sambo

Bodelningsavtal sambo – Då ett samboförhållande upphör måste ni genomföra en bodelning inom ett år!

Bodelningsavtal sambo – När ett samboförhållande upphör ska ni genomföra en bodelning inom ett år. Därefter anses rätten till en bodelning ha förverkats. Om den ena sambon därefter inte vill medverka till att en bodelning sker så kommer det att bli så. Om ni däremot inte gjort en bodelning av olika anledningar, och ni är överens om att förrätta en bodelning många år senare, är det fullt möjligt.

Det är endast samboegendom som ska ingår i en bodelning mellan sambor. Samboegendom är sådan egendom som ni har införskaffat för det gemensamma boendet i form av bostad och bohag.

I Juridiska Dokuments bodelningsavtal för sambor anger ni att ni är nöjda med fördelningen av samboegendomen. Där finns också möjlighet att exakt redogöra för hur ni fördelat er egendom och skulder om ni så önskar. Med bodelningsavtalet följer även en ansökan om lagfart för den sambo som erhåller fastighet genom bodelningen.

Alla dokument på Juridiska Dokument är utfärdade av jurister med specialkompetens och det medföljer alltid detaljerade instruktioner på hur ni fyller i dokumenten.

Klicka här för att ladda ner bodelningsavtal för sambor!

 

Samboavtal bostadsrätt

Samboavtal bostadsrätt - Om ena sambon äger en bostadsrätt kan ni behöva skriva ett samboavtal för att undvika att bostadsrätten bodelas i framtiden i enlighet med sambolagen

Samboavtal bostadsrätt

Många klienter frågar oss om problematiken kring bodelningsreglerna i sambolagen och ägande av bostadsrätt. Om ena sambon äger en bostadsrättslägenhet innan samboförhållandet så påverkar bodelningsreglerna i sambolagen endast undantagsvis, vilket vi återkommer till nedan.

Samboavtal

Det aldrig är fel att vara övertydlig vad gäller juridik. Det är alltså aldrig fel att skriva ett samboavtal som tydligt manifesterar att en bostadsrättslägenhet inte ska ingå i en bodelning i enlighet med sambolagen. Detta även om lägenheten ifråga är införskaffad innan samboförhållandet.

Dock måste ni alltid vara medvetna om vad ni gör och vad dokumentet ni undertecknar har för rättsverkan. Använd er inte av en gratis mall med rubriken ”samboavtal” och underteckna det utan att veta innebörden av dokumentet. På så sätt gör ni er själva en stor otjänst.

Har bara den ena sambon köpt en bostadsrätt och den är tänkt att utgöra er gemensamma bostad? Då kommer den bostadsrätten att ingå i en bodelning när ert  samboförhållande uppför. Detta trots att bara den ena av er står som ägare till bostadsrätten. Vill ni klargöra att bostaden ska tillfalla den sambo som köpt den när ert samboförhållande upphör måste ni skriva ett samboavtal.

Samboavtalet som ni kan ladda ner på Juridiska Dokument är upprättat av en jurist med specialkompetens och ger er den handlingsfrihet som sambolagen stipulerar. Givetvis medföljer instruktioner så ni kan känna er helt trygga i att fylla i ert dokument.

Vill ni hellre att vi utfärdar ett samboavtal åt er efter att vi haft personlig kontakt med er, så att ni får ett skräddarsytt samboavtal just för er situation? Då kan ni köpa vår tjänst ”Samboavtal utfärdat av jurist”. Efter att avtalet är utfärdat och alla era frågor är besvarade skickar vi hem det till er per post.

Undantag enligt 22 § i sambolagen

Bostadsrättslägenhet som införskaffats av ena sambon innan samboförhållandet inleddes anses vara er gemensamma bostad. Rent teoretiskt kan detta medföra att sambon som inte äger bostadsrätten kan få överta lägenheten i enlighet med sambolagens 22 §. Om ni inte har gemensamma barn krävs det dock ”synnerliga skäl” för att den icke-ägande sambon ska få överta bostadsrätten. Att så sker är väldigt ovanligt och i sådant fall blir dessutom den icke-ägande sambon skyldig att köpa ut den sambo som äger bostadsrätten.

Ni kan inte avtala bort Sambolagens 22 § med ett samboavtal men innebär, som vi redogör för ovan, mycket sällan ett problem. Har ni gemensamma barn finns dock risken att det går att åberopa 22 §.

På Juridiska Dokument har vi samlat alla de dokument som kan berör dig som är sambo.

Klicka här för mer information!

Testamente sambo

Testamente sambo

Testamente sambo - Ladda ner ett inbördes testamente för sambor här på Juridiska Dokument!

Testamente sambo – Sambor ärver inte varandra så det är viktigt att ni upprättar ett inbördes testamente om ni vill att den efterlevande sambon ska ärva er gemensamma kvarlåtenskap. Speciellt viktigt är detta om ni gemensamt köpt hus eller lägenhet. Om då någon av er plötsligt avlider kan den efterlevande sambon tvingas sälja huset eller lägenheten till dagens låga priser. Förutom att efterlevande sambo förlorar sin bostad kan detta innebära en katastrofal personlig skuldsättning av den efterlevande sambon.

På Juridiska Dokument kan ni ladda ner ett testamente för sambor som ger er fyra olika lösningar att välja mellan!