Framtidsfullmakt

Utvalda

I en värld där livet är oförutsägbart och förändringar är konstant, blir det allt viktigare att säkerställa vår trygghet. En åtgärd som har fått ökad uppmärksamhet är användningen av en framtidsfullmakt. Det är ett juridiskt dokument som möjliggör att du kan utse en person att fatta beslut åt dig om du i framtiden blir oförmögen att göra det själv.

Vad är en framtidsfullmakt?

En framtidsfullmakt är ett juridiskt dokument där du kan utse en eller flera personer att agera som ditt ombud. Detta kan ske om du förlorar förmågan att fatta beslut på grund av sjukdom, olycka eller annan oförmåga. En framtidsfullmakt ger en tydlig vägledning för hur dina angelägenheter ska hanteras om du inte längre kan göra det själv.

Varför är det viktigt att skriva en framtidsfullmakt?

Att skapa en framtidsfullmakt är ett kraftfullt sätt att bevara din självständighet och säkerställa att dina önskemål bli respekterade. Främst om du inte längre kan uttrycka dem själv. Utan en framtidsfullmakt kan domstolen utse en god man, utan insikt i dina värderingar, till att fatta beslut å dina vägnar.

Fördelar med en framtidsfullmakt:

 1. Självbestämmande: Genom att välja en pålitlig person att agera som ditt ombud säkerställer du att dina önskemål och värderingar respekteras, trots att du inte längre kan uttrycka dem själv. Du behöver inte vara orolig för att en främmande person blir utsedd till god man för dig.
 2. Snabbare handläggning av angelägenheter: Ditt utsedda ombud kan agera omedelbart utan att vänta på rättsliga godkännanden, vilket kan vara avgörande i nödsituationer.
 3. Anpassningsbar: Du kan utforma fullmakten på ett sätt som passar dina specifika önskemål och behov, vilket gör den anpassningsbar till individuella situationer.

Hur skapar man en framtidsfullmakt?

 1. Utse din fullmaktshavare och en reserv: Välj en pålitlig person som du litar på att fatta beslut å dina vägnar. Du kan också ange en ”reserv” som kan åta sig uppdraget om ditt förstahandsval inte kan.
 2. Ange fullmaktens omfattning: Ange tydligt vilka befogenheter ditt ombud kommer att ha, personliga och ekonomiska frågor.
 3. Juridiskt formulerad dokumentation: Var noga med att använda ett dokument som är juridiskt bindande och överensstämmer med gällande lagar.
 4. Vittnen och underskrifter: Två samtidigt närvarande vittnen ska ha bevittnat din underskrift för att dokumentet ska vara giltigt.

Skriv en framtidsfullmakt för att främja trygghet och lugn för dig själv och dina närstående i en osäker framtid. På Juridiska Dokument kan du enkelt ladda ner en framtidsfullmakt att själv fylla i med hjälp av de medföljande anvisningarna: Framtidsfullmakt

Arvskifteshandling

Arvskifteshandling

Vad är ett arvskifte?

När en bouppteckning är förrättad och dödsboets skulder är betalda ska vanligtvis ett arvskifte ske. I ett arvskifte delar arvingarna upp kvarlåtenskapen efter den avlidne. Detta gör de:

 • Enligt lag – alla arvingar får lika mycket var av kvarlåtenskapen.
 • Enligt lag – arvingarna fördelar kvarlåtenskapen mellan sig enligt överenskommelse.
 • Enligt testamente – Finns det ett testamente måste man alltid följa detta.

Över arvskiftet ska arvingarna upprätta en skriftlig handling, även kallad arvskifteshandling.

Arvskifteshandlingens funktion

Arvskifteshandlingen är ett dokument som arvingar behöver för att föra över tillgångarna till dem från dödsboet. En konsekvens av denna process är att dödsboet upphör att existera som juridisk person. Arvskifteshandlingen är ett bevis om äganderätt till den ärvda egendomen och utgör en privat uppgörelse mellan dödsbodelägarna.

Arvskifteshandlingen behöver arvingar bland annat för att:

 • Ansöka om lagfart – om en arvinge ärver en fastighet.
 • Föra över pengar – från dödsboets konton till arvingarnas konton.
 • Ändra ägare på bostadsrätt – Om en arvinge ärver en bostadsrätt.
 • Överföra aktier till ny ägare.
 • Bevisa att viss egendom är arvingens egendom. Arvskiftehandlingen kan också kallas för arvinges ägarbevis när det gäller egendom som inte är registrerad på något sätt.

Vad ska framkomma i en arvskifteshandling?

I arvskifteshandlingen bör bland annat följande information framgå:

 1. Alla dödsboets delägare.
 2. Vilka som är berättigade att ärva.
 3. Det totala värdet av kvarlåtenskapen, efter skuldreglering och efter att legat har utfallit.
 4. Uppgifter om någon arvinge har erhållit förskott på sitt arv.
 5. Uppgifter om förekomst av äktenskapsförord eller testamenten. Vad gäller testamente bör det ha vunnit laga kraft inför ett arvskifte. Ett testamente har vunnit laga kraft om alla dödsbodelägare har skriftligt godkänt det. Om ett sådant godkännande inte har skett, måste det gå sex månader, efter denna period kan tingsrätten utfärda ett laga kraft-bevis att bifoga arvskifteshandlingen, vilket indikerar att ingen arvinge har väckt klander av testamentet inför domstol.
 6. Information om eventuella skifteslikvider och betalningsmetoder. Om det inte är möjligt att ersätta övriga arvingar med kontanter, kan skuldebrev upprättas som en alternativ lösning.

Klicka här för att ladda ner en arvskifteshandling på Juridiska Dokument!

Bodelning

Gratis juridisk information om bodelning för makar och sambor samt möjlighet till nedladdning av bodelningsavtal.Bodelning – Om du och din make/maka eller sambo ska bodela och ni känner er lite osäkra på hur detta går till så bör ni absolut besöka Bodelning.nu. Där finns en mängd gratis juridisk information om bodelning samt möjlighet att ladda ner bodelningsavtal för makar och sambor.

Allt ni behöver för att göra er egen bodelning utan inblandning av jurist!

Klicka här för mer information om våra bodelningsavtal!

Bodelningshandling

Bodelningshandling - Bodelningsavtal upprättas av makarna i samband med bodelning

En bodelning kan i det stora hela vara väldigt utförligt med:

 • fullständig bouppteckning
 • värdering av egendom
 • lottläggning.

Oftast brukar dock det slutliga bodelningsavtalet inte vara så detaljerat. Är parterna överens behöver man inte gå in på detaljnivå.

Bodelning äktenskap

I en bodelning mellan makar ska allt så kallat giftorättsgods ingå. Det är alltså allt som makarna äger och har och som inte är enskild egendom på något sätt. Makar delar vanligen upp giftorättsgods samt därtill hörande skulder i godo. Giftorättsgods av högre värden såsom exempelvis en fastighet, bostadsrätt eller bil preciseras mer detaljerat i bodelningsavtalet.

Vanligen bestämmer makarna att de ska svara för de skulder som är knutet till det giftorättsgods som de tilldelats vid bodelningen. I övrigt brukar vardera maken behålla ansvaret för sina skulder.

Om ni är överens om er bodelning blir kostnaden för att upprätta bodelningshandlingen lägre. Ni kan då genomföra er bodelning själva utan inblandning av dyra jurister eller advokater. Här kan ni ladda ner en bodelningshandling för makar!

Bodelning sambor

Bodelning mellan sambor sker på begäran av sambo efter separation eller vid dödsfall. Om ingen av samborna begärt bodelning inom ett år efter det att samboförhållandet upphörde förlorar de rätten till bodelning och vardera parten behåller sin egendom. Vid bodelning mellan sambor är det endast samboegendomen som bodelas. Samboegendom är gemensamt anskaffad bostad och bohag. Här kan du läsa mer om samboegendom!

Ladda ner en bodelningshandling för sambor!

Bodelningshandling behöver du för att kunna få lagfart

En bodelningshandling är nödvändig för att du ska kunna få lagfart på din fastighet. Detta innebär att det är viktigt att ni upprättar en bodelningshandling även om du är ensam lagfaren ägare av fastigheten. Annars finns stor risk att du i framtiden varken kan ta ut nya pantbrev eller sälja din fastighet.

Klicka här för mer information om våra bodelningshandlingar!

Kallelse till bouppteckning

Kallelse till bouppteckning

Lagen kräver att samtliga dödsbodelägare måste alltid bli kallade till bouppteckningsförrättningen. Det är alltså mycket viktigt att denna process sker på ett korrekt sätt. För att säkerställa en korrekt kallelse är det därför nödvändigt att alla dödsbodelägare blir kontaktade, skriftligt eller muntligt, i god tid före förrättningsdagen.

Bodelningsförrättaren måste följaktligen tänka på att skicka ut en skriftlig kallelse i rimlig tid före förrättningsdagen. När det gäller personer boende i Sverige är det lämpligt att en skriftlig kallelse skickas senast två veckor i förväg. Personer som däremot är bosatta i utlandet bör få kallelsen senast fyra veckor i förväg. Det är också viktigt att skriftliga kallelser blir skickade som rekommenderad post eller med en annan tjänst som möjliggör mottagningsbevis.

Muntlig kallelse till bouppteckning bör således ske genom personliga möten där ett mottagningsbevis kan bli underskrivet. Detta säkerställer att samtliga dödsbodelägare är informerade och, framför allt, har erhållit den officiella kallelsen till förrättningen.

Lagen kräver inte att samtliga dödsbodelägare närvarar vid själva bouppteckningsförrättningen men att samtliga dödsbodelägare har blivit korrekt kallade. Om någon dödsbodelägare inte har erhållit en korrekt kallelse, måste dödsboet nämligen göra om bouppteckningen.

Kallelsen bör lämpligen innehålla information om den avlidnes fullständiga namn och personnummer. Därutöver ska kallelsen innehålla tidpunkt och plats för bouppteckningen.

Klicka här för att ladda ner en kallelse till bouppteckning!

Så här beställer ni enkelt ert samboavtal

Ladda ner ert samboavtal här på Juridiska Dokument!

Genom att upprätta ett samboavtal kan du och din sambo bestämma att viss egendom såsom bostad eller bohag inte ska ingå i en bodelning vid en eventuell framtida separation eller vid dödsfall. Här på Juridiska Dokument kan ni enkelt ladda ner ett samboavtal som är upprättat av en jurist med specialkompetens. naturligtvis medföljer lättförståeliga instruktioner på hur ni fyller i ert samboavtal.

Beställ ert samboavtal nu!

Bodelning vid skilsmässa

Det är viktigt att ni gör en bodelning vid skilsmässa och upprättar ett bodelningsavtal

Bodelning vid skilsmässa ska alltid ske när äktenskapsskillnad vunnit laga kraft. Det vanliga är dock att makarna vill att bodelning ska ske direkt efter att de ansökt om äktenskapsskillnad. Många vill kunna gå vidare med sina liv, skaffa ny bostad osv. Av förklarliga skäl är det också svårt att utreda de tillgångar och skulder som finns i boet ju längre tid som går.

En bodelning ska ni alltid klargöra skriftligen. Det är mycket viktigt att ni inte låter bli att upprätta ett bodelningsavtal. Då undviker ni främst att den andra parten kan återkomma med krav långt efter skilsmässan.

Bodelning vid skilsmässa

På Juridiska Dokument kan ni ladda ner ett bodelningsavtal för makar som ger er möjlighet att själva bodela och därmed slippa onödiga kostnader i form av advokatarvoden mm. Med bodelningsavtalet följer givetvis detaljerade instruktioner vilket gör det enkelt för er att bodela på egen hand.

Huvudregeln vid bodelning vid skilsmässa är att det giftorättsgods som ni hade vid er ansökan om äktenskapsskillnad ska ni dela lika. Det som avses är nettogiftorättsgodset vilket innebär att skulderna först ska avräknas från respektive makes giftorättsgods innan bodelningen genomförs. Om någon av makarna har skulder som överstiger värdet av dennes giftorättsgods så anses denna makens nettogiftorättsgods vara noll.

Lagstiftaren har tagit hänsyn till det opraktiska i att vardera maken ska ge den andra maken hälften av sitt giftorättsgods.  Lösningen är att räkna samman värdet av båda makarnas nettogiftorättsgods och dela summn med två. Den make som har mer nettogiftorättsgods ska därefter ersätta den andra maken så de båda får lika mycket nettogiftorättsgods.

Det bodelningsavtal ni kan ladda ner här på Juridiska Dokument är upprättat av jurister på Thorlund Juristbyrå AB så ni kan vara trygga i att bodelningsavtalet är juridiskt korrekt. Vi uppdaterar dessutom våra dokument i takt med ändrad lagstiftning. I vårt paket för bodelning ingår alla de dokument som ni har användning av vid bodelningen såsom:

 • Bodelningsavtal
 • Registreringsbrev
 • Ansökan om lagfart

Vi vågar lova att vårt paket för bodelning är det mest prisvärda på marknaden.

Välkommen till Juridiska Dokument för mer information!

Vad innebär fri förfoganderätt?

Fri förfoganderättAtt ärva med fri förfoganderätt innebär att testamentstagaren fritt får använda sig av egendomen under sin livstid. Testamentstagaren är dock förhindrad att testamentera bort tillgångarna. När testamentstagaren avlidit så ska den egendom som härrör från den testamenterade kvarlåtenskapen tilldelas testatorns arvingar. Detta kallas efterarv.

Här på Juridiska Dokument kan du ladda ner ett testamente genom vilket du kan testamentera med fri förfoganderätt!

Skuldebrev mellan privatpersoner

Skuldebrev mellan privatpersonerSkuldebrev mellan privatpersoner – Ett enkelt skuldebrev är ställt till en viss person vilket innebär att det i skuldebrevet finns angivet en viss person som låntagaren skall göra sin betalning till.

Revers

Istället för skuldebrev så används ofta beteckningen revers. Rent juridiskt så är skuldebrev och revers samma sorts handling och regleras av skuldebrevslagen (1936:81).

Skuldebrev mellan privatpersoner

Om du skall låna ut pengar till någon är det alltid att rekommendera att du och låntagaren upprättar ett skuldebrev. Även om en muntlig överenskommelse är juridiskt bindande så är ett skuldebrev givetvis så mycket bättre ur bevissynpunkt.

Du kan ladda ner ett skuldebrev här på Juridiska Dokument!

 

Underhåll under äktenskapet

Underhållsskyldighet under äktenskapet - Makars underhållsskyldighet gentemot varandra

Som äkta makar ska ni vara lojala och gemensamt bidra till hushållets kostnader. Under äktenskapet har makarna ansvar för sitt eget och den andra makens underhåll.

Även hushållsarbete räknas som ett sätt att sörja för underhållet. Äktenskapsbalken förutsätter att båda makarna tar sitt ansvar för hushållsekonomin och sysslorna i hemmet. Makarna är dessutom skyldiga att lämna varandra de ekonomiska upplysningar som hushållets ekonomi behöver för att kunna fungera.

Här kan du ladda ner de juridiska dokument som ni behöver som gifta!

Om den ena maken inte kan försörja sig själv så är den andra maken skyldig att bidra till denna makens personliga behov eller hushållskostnader. Har makarna barn är de givetvis även skyldiga att sörja för barnets underhåll.

Försörjningsplikten består ända tills dom om äktenskapsskillnad vinner laga kraft. Under betänketiden finns den således kvar, vilket många missar. Makar som lever separerade och har upprättat ett Äktenskapsförord tror också felaktigt att försörjningsplikten inte finns kvar. Den består dock som sagt ända tills dom om äktenskapsskillnad vinner laga kraft.

Läs mer om våra juridiska dokument här!