Vad är giftorätt och vad är giftorättsgods?

Vad är skillnaden mellan giftorätt och giftorättsgods?

Det kan vara väldigt förvirrande med alla olika begrepp inom juridiken. Två begrepp som många går bet på att definiera är giftorätt och giftorättsgods. Vad betyder då dessa två begrepp?

Giftorätt

När du gifter dig får du giftorätt i din makes egendom, det vill säga i din makes giftorättsgods. Det innebär att makar har rätt till hälften av nettovärdet på varandras giftorättsgods vid en framtida bodelning. Många tror felaktigt att giftorätt innebär äganderätt till hälften av makens egendom, men så är alltså inte fallet.

Exempel: Du och din make ska göra en bodelning efter att ni ansökt om äktenskapsskillnad. Du äger en bil som kommer att läggas på din lott i bodelningen. Bilen är ditt giftorättsgods. Bilen är värd 200 000 kronor och din make har, på grund av giftorätten, rätt till halva nettovärdet på bilen i en eventuell bodelning. Nettovärdet framkommer när du gör avdrag för de skulder som eventuellt finns knutna till egendomen. Finns det ett billån på 50 000 kronor är nettovärdet alltså 150 000 kronor. Din make har således rätt till 75 000 kronor i bodelningslikvid för bilen i en bodelning och du tilldelas bilen.

Giftorättsgods

Giftorättsgods är den egendom som respektive make äger och har medfört vid äktenskapets ingående. Bilen i exemplet ovan var, som sagt, ditt giftorättsgods. Det är också den egendom som ni införskaffar under äktenskapet. I en bodelning ska allt giftorättsgods ingå. Allt som är i din ägo är ditt giftorättsgods och allt som är i din makes ägo är din makes giftorättsgods.

Motsatsen till giftorättsgods är enskild egendom. Egendom kan bli enskild genom:

  • villkor i gåvobrev.
  • villkor i testamente.
  • genom att makar upprättat ett äktenskapsförord.
  • vissa förmånstaganden gällande försäkringar.

För att omvandla giftorättsgods till enskild egendom rekommenderar vi att ni laddar ner ett äktenskapsförord från Juridiska Dokument!

Giftorätt

Giftorätt - Genom ett äktenskapsförord kan ni undanta all eller viss egendom från giftorätten!Giftorätt inträder när äktenskapet ingås och giftorätten omfattar all egendom som makarna äger och framöver förvärvar. Dock har makarna möjlighet att istället göra all eller viss egendom till enskild egendom genom att upprätta ett äktenskapsförord.

Många tror felaktigt att giftorätt är detsamma som samäganderätt. Så är inte fallet. Under äktenskapet så äger vardera maken sin egendom och svarar för sina egna skulder vilket framgår av äktenskapsbalken 1 kap. 3 §: Varje make råder över sin egendom och svarar för sina skulder. Giftorätten innebär alltså inte att makarna äger en andel i den andre makens egendom.

Här har ni möjlighet att ladda ner ett äktenskapsförord för att helt eller delvis undvika giftorätten!

Vad innebär giftorätten? Att makarna själva råder över sin egendom under äktenskapet innebär dock inte att makarna kan förfara hur som helst med sin egendom. Äktenskapsbalken 1 kap. 4 §: Makar skall fördela utgifter och sysslor mellan sig. De skall lämna varandra de upplysningar som behövs för att familjens ekonomiska förhållanden skall kunna bedömas. Det råder således en upplysningsplikt mellan makarna.

I äktenskapsbalken 7 kap. 5 § finns dock inskränkningar vad gäller fast egendom:

5 § En make får inte utan den andra makens samtycke
1. avhända sig, låta inteckna, hyra ut eller på annat sätt med nyttjanderätt upplåta fast egendom som utgör makarnas gemensamma bostad,
2. avhända sig, pantsätta, hyra ut eller på annat sätt med nyttjanderätt upplåta annan egendom som utgör makarnas gemensamma bostad, eller
3. avhända sig eller pantsätta makarnas gemensamma bohag.

Ovanstående krav på samtycke gäller även efter äktenskapsskillnad fram tills dess att en bodelning har förrättats.

Här på Juridiska Dokument kan ni ladda ner alla dokument som ni behöver i äktenskapet!