Arvskifteshandling

Arvskifteshandling

Vad är ett arvskifte?

När en bouppteckning är förrättad och dödsboets skulder är betalda ska vanligtvis ett arvskifte ske. I ett arvskifte delar arvingarna upp kvarlåtenskapen efter den avlidne. Detta gör de:

 • Enligt lag – alla arvingar får lika mycket var av kvarlåtenskapen.
 • Enligt lag – arvingarna fördelar kvarlåtenskapen mellan sig enligt överenskommelse.
 • Enligt testamente – Finns det ett testamente måste man alltid följa detta.

Över arvskiftet ska arvingarna upprätta en skriftlig handling, även kallad arvskifteshandling.

Arvskifteshandlingens funktion

Arvskifteshandlingen är ett dokument som arvingar behöver för att föra över tillgångarna till dem från dödsboet. En konsekvens av denna process är att dödsboet upphör att existera som juridisk person. Arvskifteshandlingen är ett bevis om äganderätt till den ärvda egendomen och utgör en privat uppgörelse mellan dödsbodelägarna.

Arvskifteshandlingen behöver arvingar bland annat för att:

 • Ansöka om lagfart – om en arvinge ärver en fastighet.
 • Föra över pengar – från dödsboets konton till arvingarnas konton.
 • Ändra ägare på bostadsrätt – Om en arvinge ärver en bostadsrätt.
 • Överföra aktier till ny ägare.
 • Bevisa att viss egendom är arvingens egendom. Arvskiftehandlingen kan också kallas för arvinges ägarbevis när det gäller egendom som inte är registrerad på något sätt.

Vad ska framkomma i en arvskifteshandling?

I arvskifteshandlingen bör bland annat följande information framgå:

 1. Alla dödsboets delägare.
 2. Vilka som är berättigade att ärva.
 3. Det totala värdet av kvarlåtenskapen, efter skuldreglering och efter att legat har utfallit.
 4. Uppgifter om någon arvinge har erhållit förskott på sitt arv.
 5. Uppgifter om förekomst av äktenskapsförord eller testamenten. Vad gäller testamente bör det ha vunnit laga kraft inför ett arvskifte. Ett testamente har vunnit laga kraft om alla dödsbodelägare har skriftligt godkänt det. Om ett sådant godkännande inte har skett, måste det gå sex månader, efter denna period kan tingsrätten utfärda ett laga kraft-bevis att bifoga arvskifteshandlingen, vilket indikerar att ingen arvinge har väckt klander av testamentet inför domstol.
 6. Information om eventuella skifteslikvider och betalningsmetoder. Om det inte är möjligt att ersätta övriga arvingar med kontanter, kan skuldebrev upprättas som en alternativ lösning.

Klicka här för att ladda ner en arvskifteshandling på Juridiska Dokument!