Arvskifteshandling

Arvskifteshandling

Vad är ett arvskifte?

När en bouppteckning är förrättad och dödsboets skulder är betalda ska vanligtvis ett arvskifte ske. I ett arvskifte delar arvingarna upp kvarlåtenskapen efter den avlidne. Detta gör de:

 • Enligt lag – alla arvingar får lika mycket var av kvarlåtenskapen.
 • Enligt lag – arvingarna fördelar kvarlåtenskapen mellan sig enligt överenskommelse.
 • Enligt testamente – Finns det ett testamente måste man alltid följa detta.

Över arvskiftet ska arvingarna upprätta en skriftlig handling, även kallad arvskifteshandling.

Arvskifteshandlingens funktion

Arvskifteshandlingen är ett dokument som arvingar behöver för att föra över tillgångarna till dem från dödsboet. En konsekvens av denna process är att dödsboet upphör att existera som juridisk person. Arvskifteshandlingen är ett bevis om äganderätt till den ärvda egendomen och utgör en privat uppgörelse mellan dödsbodelägarna.

Arvskifteshandlingen behöver arvingar bland annat för att:

 • Ansöka om lagfart – om en arvinge ärver en fastighet.
 • Föra över pengar – från dödsboets konton till arvingarnas konton.
 • Ändra ägare på bostadsrätt – Om en arvinge ärver en bostadsrätt.
 • Överföra aktier till ny ägare.
 • Bevisa att viss egendom är arvingens egendom. Arvskiftehandlingen kan också kallas för arvinges ägarbevis när det gäller egendom som inte är registrerad på något sätt.

Vad ska framkomma i en arvskifteshandling?

I arvskifteshandlingen bör bland annat följande information framgå:

 1. Alla dödsboets delägare.
 2. Vilka som är berättigade att ärva.
 3. Det totala värdet av kvarlåtenskapen, efter skuldreglering och efter att legat har utfallit.
 4. Uppgifter om någon arvinge har erhållit förskott på sitt arv.
 5. Uppgifter om förekomst av äktenskapsförord eller testamenten. Vad gäller testamente bör det ha vunnit laga kraft inför ett arvskifte. Ett testamente har vunnit laga kraft om alla dödsbodelägare har skriftligt godkänt det. Om ett sådant godkännande inte har skett, måste det gå sex månader, efter denna period kan tingsrätten utfärda ett laga kraft-bevis att bifoga arvskifteshandlingen, vilket indikerar att ingen arvinge har väckt klander av testamentet inför domstol.
 6. Information om eventuella skifteslikvider och betalningsmetoder. Om det inte är möjligt att ersätta övriga arvingar med kontanter, kan skuldebrev upprättas som en alternativ lösning.

Klicka här för att ladda ner en arvskifteshandling på Juridiska Dokument!

Giftorättsgods och enskild egendom

Omvandla giftorättsgods till enskild egendom genom att skriva ett äktenskapsförord. Välkommen till Juridiska Dokument för mer information!

Giftorättsgods och enskild egendom – Inom äktenskapet kan makar ha två olika slag av tillgångar:

 • Giftorättsgods
 • Enskild egendom

Om inget annat avtalats mellan makarna så är vanligen den egendom makarna äger giftorättsgods.

Makarnas egendom kan bli enskild egendom genom villkor i:

 • Äktenskapsförord
 • Gåvobrev
 • Testamente
 • Förmånstagarförordnande i försäkring

Äktenskapsförord

Genom ett äktenskapsförord kan makarna avtala om att viss egendom eller all deras egendom ska vara enskild egendom. Äktenskapsförordet måste vara skriftligt och ska registreras vid Skatteverket för att vara giltigt. Ett äktenskapsförord kan upprättas före vigseln om de blivande makarna så önskar. I sådant fall måste äktenskapsförordet inges till Skatteverket för registrering inom en månad efter vigseln för att det skall gälla från vigseln. På Juridiska Dokument finns äktenskapsförord för direkt nedladdning!

Enskild egendom som är enskild genom ett tidigare äktenskapsförord kan omvandlas till giftorättsgods genom att makarna skriver ett nytt äktenskapsförord.

Gåvobrev

Gåvor kan göras till enskild egendom genom villkor i gåvobrev. Ett villkor att gåvan ska vara enskild egendom gäller även om mottagaren inte gifter sig förrän långt senare. Enskild egendom som blivit enskild genom villkor i gåvobrev kan inte göras till giftorättsgods genom ett äktenskapsförord.

Testamente

Genom villkor i testamente kan den ärvda egendomen göras till enskild egendom. Det är möjligt att testamentera till barn, med villkor i testamentet om att den ärvda egendomen ska vara enskild egendom. När barnet sedan i vuxen ålder gifter sig eller blir sambo så blir den ärvda egendomen automatiskt enskild egendom i ett äktenskap eller anses ej införskaffad för gemensamt bruk enligt sambolagen. I båda dessa fall blir resultatet att den ärvda egendomen ej ingår i en framtida bodelning.

Det är mycket viktigt att testamentet uppfyller de lagstadgade formella kraven samt att avsikten med testamentet klart kommer fram. Av denna anledning är det viktigt att ni vänder er till en jurist såsom exempelvis Thorlund Juristbyrå när ni vill ha ert testamente utfärdat. Ett billigare alternativ är att ni laddar ner ett testamente på Juridiska Dokument.

Förmånsförordnande i försäkring

Den som tecknar en livförsäkring, olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring eller individuellt pensionssparande kan som ett villkor för förmånstagarförordnandet bestämma att den egendom som tillfaller mottagaren ska vara dennes enskilda egendom.

På Juridiska Dokument kan ni ladda ner alla dokument ni behöver som  privatperson!

Kallelse till bouppteckning

Kallelse till bouppteckning

Lagen kräver att samtliga dödsbodelägare måste alltid bli kallade till bouppteckningsförrättningen. Det är alltså mycket viktigt att denna process sker på ett korrekt sätt. För att säkerställa en korrekt kallelse är det därför nödvändigt att alla dödsbodelägare blir kontaktade, skriftligt eller muntligt, i god tid före förrättningsdagen.

Bodelningsförrättaren måste följaktligen tänka på att skicka ut en skriftlig kallelse i rimlig tid före förrättningsdagen. När det gäller personer boende i Sverige är det lämpligt att en skriftlig kallelse skickas senast två veckor i förväg. Personer som däremot är bosatta i utlandet bör få kallelsen senast fyra veckor i förväg. Det är också viktigt att skriftliga kallelser blir skickade som rekommenderad post eller med en annan tjänst som möjliggör mottagningsbevis.

Muntlig kallelse till bouppteckning bör således ske genom personliga möten där ett mottagningsbevis kan bli underskrivet. Detta säkerställer att samtliga dödsbodelägare är informerade och, framför allt, har erhållit den officiella kallelsen till förrättningen.

Lagen kräver inte att samtliga dödsbodelägare närvarar vid själva bouppteckningsförrättningen men att samtliga dödsbodelägare har blivit korrekt kallade. Om någon dödsbodelägare inte har erhållit en korrekt kallelse, måste dödsboet nämligen göra om bouppteckningen.

Kallelsen bör lämpligen innehålla information om den avlidnes fullständiga namn och personnummer. Därutöver ska kallelsen innehålla tidpunkt och plats för bouppteckningen.

Klicka här för att ladda ner en kallelse till bouppteckning!

Vad innebär fri förfoganderätt?

Fri förfoganderättAtt ärva med fri förfoganderätt innebär att testamentstagaren fritt får använda sig av egendomen under sin livstid. Testamentstagaren är dock förhindrad att testamentera bort tillgångarna. När testamentstagaren avlidit så ska den egendom som härrör från den testamenterade kvarlåtenskapen tilldelas testatorns arvingar. Detta kallas efterarv.

Här på Juridiska Dokument kan du ladda ner ett testamente genom vilket du kan testamentera med fri förfoganderätt!

Sambor

Sambor - Sambolagen definierar begreppet sambo. Välkommen till Juridiska Dokument för mer information!Sambolagen definierar vem som i lagens mening anses vara sambor

Sambolagen definierar vem som är sambo i lagens mening: Sambor är två personer som stadigvarande bor tillsammans och som har gemensamt hushåll. Sambolagen gör ingen skillnad på om samborna är av samma eller olika kön utan gäller i båda fallen.

Här på Juridiska Dokument kan ni ladda ner alla de dokument som ni kan behöva som sambor!

För att sambolagen ska gälla mellan ett samboende par och att dessa ska anses vara sambor så måste följande villkor vara uppfyllda:

 1. Det samboende paret måste stadigvarande bo tillsammans.
 2. Det ska vara frågan om ett parförhållande. Detta innebär att de samboende ska bo tillsammans i ett förhållande där ett sexuellt samliv normalt ingår.
 3. Paret ska ha gemensamt hushåll. Detta innebär att de ska dela på hushållets utgifter och sysslor.
 4. Ingen av de samboende kan vara gift eller registrerad partner.

Om något av dessa villkor inte är uppfyllt så är inte paret sambor enligt sambolagens mening.

Sambolagen

Sambolagen skyddar den svagare sambon när ett samboförhållande upphör. Sambolagen innehåller också de bodelningsregler som gäller vid bodelning av sambornas gemensamma bostad samt därtill hörande bohag. Därutöver reglerar sambolagen inskränkningar i rätten att förfoga över den gemensamma bostaden samt den rätt att överta bostaden, som inte ska ingå i bodelning, som undantagsvis kan komma ifråga.

Även om sambolagen ger ett visst skydd för den sambo som är svagare ekonomiskt så ger den inte alls samma skydd som äktenskapsbalken. Sambor har tex inte någon underhållsskyldighet mot varandra som är fallet för äkta makar.

Samboegendom

Rätten till bodelning omfattar bara gemensam bostad och gemensamt bohag. Både bostad och bohag ska vara gemensamt anskaffade och därtill anskaffade för gemensamt bruk. Bankmedel, bilar, båtar och sommarstugor faller helt utanför en bodelning mellan sambor och tillhör den sambo som är ägare. Det samma gäller bostad som ägts av den ena sambon sedan tidigare. Inte ens om den andre sambon köper in sig i denna bostad kommer den att räknas som samboegendom.

Som bohag räknas i detta fall sådan egendom som finns inom hemmets fyra väggar: möbler, inredning, hushållsmaskiner, textilier osv.

Testamente

En annan viktig sak att komma ihåg är att sambor inte har någon arvsrätt efter varandra. Därför är oerhört viktigt att sambor är medvetna om detta och skriver ett inbördes testamente om de vill ärva varandra.

Vill ni ha ett personligt utformat testamente som vi utfärdar efter personlig kontakt med er kan ni köpa vår tjänst: ”Testamente utfärdat av jurist”. Vi skickar då hem ert testamente via post när det är klart.

Här på Juridiska Dokument kan ni ladda ner alla de dokument ni kan behöva som sambor, såsom exempelvis inbördes testamente, bodelningsavtal och samboavtal. Välkommen!

 

Underhåll under äktenskapet

Underhållsskyldighet under äktenskapet - Makars underhållsskyldighet gentemot varandra

Som äkta makar ska ni vara lojala och gemensamt bidra till hushållets kostnader. Under äktenskapet har makarna ansvar för sitt eget och den andra makens underhåll.

Även hushållsarbete räknas som ett sätt att sörja för underhållet. Äktenskapsbalken förutsätter att båda makarna tar sitt ansvar för hushållsekonomin och sysslorna i hemmet. Makarna är dessutom skyldiga att lämna varandra de ekonomiska upplysningar som hushållets ekonomi behöver för att kunna fungera.

Här kan du ladda ner de juridiska dokument som ni behöver som gifta!

Om den ena maken inte kan försörja sig själv så är den andra maken skyldig att bidra till denna makens personliga behov eller hushållskostnader. Har makarna barn är de givetvis även skyldiga att sörja för barnets underhåll.

Försörjningsplikten består ända tills dom om äktenskapsskillnad vinner laga kraft. Under betänketiden finns den således kvar, vilket många missar. Makar som lever separerade och har upprättat ett Äktenskapsförord tror också felaktigt att försörjningsplikten inte finns kvar. Den består dock som sagt ända tills dom om äktenskapsskillnad vinner laga kraft.

Läs mer om våra juridiska dokument här!

 

Testamente blankett

Testamente blankett

Testamente blankett - Ladda ner ert testamente på Juridiska Dokument!Testamente blankett – Med ett testamente kan ni ge uttryck för er sista vilja och hjälpa era anhöriga att fördela er kvarlåtenskap på det sätt som ni önskar.

Här på Juridiska Dokument erbjuder vi i huvudsak tre olika former av testamenten. Dessa finns för direkt nedladdning:

Enskilt testamente

Ett enskilt testamente kan med fördel användas av en person som vill bestämma vad som händer med hans eller hennes kvarlåtenskap efter dennes bortgång. Ladda ner ett testamente för detta ändamål på Juridiska Dokument!

Inbördes testamente för makar

Makar kan upprätta ett inbördes testamente genom vilket de ger varandra en ömsesidig arvsrätt till varandras egendom. Speciellt viktigt är detta för makar med särkullbarn, eftersom de går före efterlevande make. På Juridiska Dokument kan ni ladda ner ett inbördes testamente upprättat med just särkullbarn i åtanke!

Inbördes testamente för sambor

För sambor är ett inbördes testamente ännu viktigare än vad det är för makar. Sambor ärver inte varandra så ett testamente är en förutsättning för att den efterlevande sambon ska ärva. Har samborna barn är det än mer väsentligt att skriva testamente om samborna vill begränsa barnens arvsrätt. På Juridiska Dokument kan ni ladda ner ett inbördes testamente för sambor som är upprättat med just dessa situationer i åtanke!

Testamente mall

Testamente mall

Testamente mall - Ladda ner din mall här på Juridiska Dokument!

Att ladda ner en gratis ”testamente mall” på internet kan vara riskabelt. Det florerar en hel del juridiska dokument på internet som ingen tar ansvar för. Den ekonomiska vinningen av att ladda ner en mall gratis kan snabbt utbytas i tragedi när mallen inte får den utlovade rättsverkan.

De testamenten som du kan ladda ner här på Juridiska Dokument är garanterat juridiskt korrekta. De är upprättade av våra egna jurister och alla våra dokument uppdateras i takt med att lagstiftningen förändras.

Använd alltid mallar som är garanterat juridiskt korrekta så att du vet att din sista vilja blir respekterad och att fördelningen av din kvarlåtenskap blir precis som du önskar.

På Juridiska Dokument kan du ladda ner följande testamente mallar:

 

Checklista för sambor

Det finns en hel del som blivande sambor bör vara medvetna om innan de inleder ett samboförhållande!

Det finns en hel del juridiska frågor som sambor bör tänka på, helst innan samboförhållandet inleds. Läs igenom nedanstående lista i dess helhet och diskutera med din sambo eller blivande sambo. Engagera er i detta och var uppriktiga mot varandra så undviker ni framtida oro och potentiella privatekonomiska katastrofer.

Nedanstående ska ses som samtalsunderlag. Det är exempelvis inte alls säkert att ni vill eller behöver skriva ett samboavtal. Ni bör dock veta om denna möjlighet och diskutera om ni har ett sådant behov.

Om det är något som är extra viktigt för er att tänka på, så är det att skriva ett inbördes testamente er emellan.

Här är några viktiga punkter för er som är sambor att tänka på

 • Skriv ett inbördes testamente. Sambor ärver inte varandra. Inte ens om ni har gemensamma barn, vilket många tror. För att ni som är sambor ska ärva varandra så måste ni upprätta ett inbördes testamente speciellt anpassat för sambor. Här på Juridiska Dokument kan ni ladda ner ett inbördes testamente mellan sambor som är upprättat av jurister på Thorlund Juristbyrå.
 • Avtala bort sambolagen. Som sambor bör ni bestämma om ni vill att sambolagens bodelningsregler ska gälla er emellan eller inte. Sambolagens bodelningsregler säger att ni ska dela all samboegendom lika mellan er vid en bodelning, oberoende vem som betalat vad eller vem som står som ägare till egendomen. Om ni bestämmer er för att ni vill avtala bort sambolagens bodelningsregler helt eller delvis så kan ni ladda ner ett samboavtal för detta ändamål här på Juridiska Dokument.
 • Samboavtal och skuldebrev vid olika kontantinsats i gemensam bostad. Kommer en av er att bidra med en större andel av kontantinsatsen vid köp av er bostad men ni vill trots detta ändå äga bostaden till lika stora andelar? I så fall behöver ni reglera denna situation med ett skuldebrev samt ett samboavtal. På Juridiska Dokument kan ni ladda ner ett komplett paket med både samboavtal och skuldebrev samt detaljerade instruktioner.
 • Kontrollera era försäkringar. Kontrollera ert försäkringsskydd och skriv in er sambo som förmånstagare till era livförsäkringar m.m. Grundprincipen brukar annars vara att det är den efterlevandes bröstarvingar eller föräldrar som står som förmånstagare om man inte själv anger någon.
 • Upprätta gärna en förteckning över vem som äger vad när ni flyttar ihop. En sådan förteckning är värdefull information inte bara vid en eventuell separation utan också om en av er avlider. Den egendom som var och en hade med sig in i samboskapet ska aldrig ingå i en bodelning.
 • Spara kvitton vid större inköp. Om ni vill dokumentera vem som köpt vad under ert samboförhållande så kan ni spara kvitton och på så sätt hålla reda på vem av er som betalt vad.
 • Bestäm hur ni ska dela på era utgifter. Som sambolagen är utformad så är det inte bra om den ena sambon står för alla löpande utgifter medan den andra sambon sparar sina pengar eller köper kapitalvaror som inte sambolagens bodelningsregler omfattar.
 • Vårdnad om barn. I ett samboförhållande får modern ensam vårdnad om gemensamma barn. För att få gemensam vårdnad om barnet måste ni ansöka om gemensam vårdnad i samband med barnets födelse. Har ni frågor om detta kan ni alltid kontakta familjerätten i er kommun.

På Juridiska Dokument har vi alla dokument som sambor kan tänkas behöva!

Anledningar för er att skriva testamente

Det finns många anledningar att skriva testamente

Det finns flera anledningar till varför ni bör skriva testamente.

Om ni inte skriver ett testamente finns det inga garantier för att er kvarlåtenskap fördelas som ni önskar vid er bortgång. Detta kan resultera i flera onödig komplikationer som bara ökar bördan för er redan hårt prövade familj. Om du avlider utan att ha skrivit ett testamente så fördelas din kvarlåtenskap i enlighet med svensk lag. Många sambor tror tex att den efterlevande sambon ärver dem när de avlider men så är inte fallet. Sambor ärver inte varandra alls enligt lag, så det är väldigt viktigt att ni som är sambor skriver ett inbördes testamente om ni vill ärva varandra. Ladda ner ett inbördes testamente för sambor här på Juridiska Dokument!

Anledningar att skriva testamente:

 • Du vill att ett fosterbarn ska ärva dig.
 • Du saknar legala arvingar och vill inte att din kvarlåtenskap ska tillfalla Allmänna arvsfonden.
 • Du vill bestämma hur saker av affektionsvärde ska fördelas mellan dina arvingar.
 • Ni är sambor och ni vill att den efterlevande sambon ska ärva.
 • Du vill att någon som inte är arvsberättigad enligt lag ska ärva dig helt eller delvis.
 • Du vill att någon ska ärva din kvarlåtenskap och att arvet ska vara deras enskilda egendom.

Det behöver varken vara svårt eller dyrt att skriva testamente. Här på Juridiska Dokument finns flera olika testamenten för direkt nedladdning. Du väljer det testamente som bäst passar din livssituation. Alla våra testamenten är upprättade av jurister och är garanterat juridiskt korrekta samt uppdaterade. Du kan känna dig trygg när du laddar ner ett testamente på Juridiska Dokument.

Klicka här för mer information om våra testamenten!