Framtidsfullmakt

Utvalda

I en värld där livet är oförutsägbart och förändringar är konstant, blir det allt viktigare att säkerställa vår trygghet. En åtgärd som har fått ökad uppmärksamhet är användningen av en framtidsfullmakt. Det är ett juridiskt dokument som möjliggör att du kan utse en person att fatta beslut åt dig om du i framtiden blir oförmögen att göra det själv.

Vad är en framtidsfullmakt?

En framtidsfullmakt är ett juridiskt dokument där du kan utse en eller flera personer att agera som ditt ombud. Detta kan ske om du förlorar förmågan att fatta beslut på grund av sjukdom, olycka eller annan oförmåga. En framtidsfullmakt ger en tydlig vägledning för hur dina angelägenheter ska hanteras om du inte längre kan göra det själv.

Varför är det viktigt att skriva en framtidsfullmakt?

Att skapa en framtidsfullmakt är ett kraftfullt sätt att bevara din självständighet och säkerställa att dina önskemål bli respekterade. Främst om du inte längre kan uttrycka dem själv. Utan en framtidsfullmakt kan domstolen utse en god man, utan insikt i dina värderingar, till att fatta beslut å dina vägnar.

Fördelar med en framtidsfullmakt:

 1. Självbestämmande: Genom att välja en pålitlig person att agera som ditt ombud säkerställer du att dina önskemål och värderingar respekteras, trots att du inte längre kan uttrycka dem själv. Du behöver inte vara orolig för att en främmande person blir utsedd till god man för dig.
 2. Snabbare handläggning av angelägenheter: Ditt utsedda ombud kan agera omedelbart utan att vänta på rättsliga godkännanden, vilket kan vara avgörande i nödsituationer.
 3. Anpassningsbar: Du kan utforma fullmakten på ett sätt som passar dina specifika önskemål och behov, vilket gör den anpassningsbar till individuella situationer.

Hur skapar man en framtidsfullmakt?

 1. Utse din fullmaktshavare och en reserv: Välj en pålitlig person som du litar på att fatta beslut å dina vägnar. Du kan också ange en ”reserv” som kan åta sig uppdraget om ditt förstahandsval inte kan.
 2. Ange fullmaktens omfattning: Ange tydligt vilka befogenheter ditt ombud kommer att ha, personliga och ekonomiska frågor.
 3. Juridiskt formulerad dokumentation: Var noga med att använda ett dokument som är juridiskt bindande och överensstämmer med gällande lagar.
 4. Vittnen och underskrifter: Två samtidigt närvarande vittnen ska ha bevittnat din underskrift för att dokumentet ska vara giltigt.

Skriv en framtidsfullmakt för att främja trygghet och lugn för dig själv och dina närstående i en osäker framtid. På Juridiska Dokument kan du enkelt ladda ner en framtidsfullmakt att själv fylla i med hjälp av de medföljande anvisningarna: Framtidsfullmakt

Arvskifteshandling

Arvskifteshandling

Vad är ett arvskifte?

När en bouppteckning är förrättad och dödsboets skulder är betalda ska vanligtvis ett arvskifte ske. I ett arvskifte delar arvingarna upp kvarlåtenskapen efter den avlidne. Detta gör de:

 • Enligt lag – alla arvingar får lika mycket var av kvarlåtenskapen.
 • Enligt lag – arvingarna fördelar kvarlåtenskapen mellan sig enligt överenskommelse.
 • Enligt testamente – Finns det ett testamente måste man alltid följa detta.

Över arvskiftet ska arvingarna upprätta en skriftlig handling, även kallad arvskifteshandling.

Arvskifteshandlingens funktion

Arvskifteshandlingen är ett dokument som arvingar behöver för att föra över tillgångarna till dem från dödsboet. En konsekvens av denna process är att dödsboet upphör att existera som juridisk person. Arvskifteshandlingen är ett bevis om äganderätt till den ärvda egendomen och utgör en privat uppgörelse mellan dödsbodelägarna.

Arvskifteshandlingen behöver arvingar bland annat för att:

 • Ansöka om lagfart – om en arvinge ärver en fastighet.
 • Föra över pengar – från dödsboets konton till arvingarnas konton.
 • Ändra ägare på bostadsrätt – Om en arvinge ärver en bostadsrätt.
 • Överföra aktier till ny ägare.
 • Bevisa att viss egendom är arvingens egendom. Arvskiftehandlingen kan också kallas för arvinges ägarbevis när det gäller egendom som inte är registrerad på något sätt.

Vad ska framkomma i en arvskifteshandling?

I arvskifteshandlingen bör bland annat följande information framgå:

 1. Alla dödsboets delägare.
 2. Vilka som är berättigade att ärva.
 3. Det totala värdet av kvarlåtenskapen, efter skuldreglering och efter att legat har utfallit.
 4. Uppgifter om någon arvinge har erhållit förskott på sitt arv.
 5. Uppgifter om förekomst av äktenskapsförord eller testamenten. Vad gäller testamente bör det ha vunnit laga kraft inför ett arvskifte. Ett testamente har vunnit laga kraft om alla dödsbodelägare har skriftligt godkänt det. Om ett sådant godkännande inte har skett, måste det gå sex månader, efter denna period kan tingsrätten utfärda ett laga kraft-bevis att bifoga arvskifteshandlingen, vilket indikerar att ingen arvinge har väckt klander av testamentet inför domstol.
 6. Information om eventuella skifteslikvider och betalningsmetoder. Om det inte är möjligt att ersätta övriga arvingar med kontanter, kan skuldebrev upprättas som en alternativ lösning.

Klicka här för att ladda ner en arvskifteshandling på Juridiska Dokument!

Samboavtal och skuldebrev vid olika kontantinsats i gemensam bostad

Samboavtal och skuldebrev vid olika kontantinsats i gemensam bostad

Har ni betalat olika mycket i insats när ni köpte er gemensamma bostad som ni äger 50/50?  Gör ni inget åt saken så är det inget ni kommer att kunna beakta i en bodelning. I en bodelning ska nämligen samboegendom delas lika enligt sambolagen. Den sambo som betalade mer i kontantinsats kommer alltså att få ett orättvist utfall i en framtida bodelning.

Sambolagens bodelningsregler

Enligt sambolagen ska ni dela all samboegendom lika när samboförhållandet upphör. I en bodelning mellan sambor ska endast så kallad samboegendom ingå. Samboegendom är gemensam bostad, anskaffad för gemensamt bruk, samt bohag, anskaffat för gemensamt bruk. Sådant ni hade innan ni flyttade ihop ingår inte i samboegendomen, inte heller bilar, sparpengar, företag, sommarstugor med mera. Endast gemensamt anskaffad bostad och bohag.

Här kan ni läsa sambolagen.

Olika kontantinsats

Om ni äger er bostad i lika stora delar ska ni betala lika mycket av inköpskostnaderna per person. Ingen ska alltså betala mer i insats än den andre. Om vi tänker oss en insats om 800 000 kronor ska vardera sambo således betala 400 000 kronor. Du betalar dock 500 000 kronor och din sambo betalar 300 000 kronor. Det fattas alltså 100 000 kronor för din sambos del, och du har betalat 100 000 kronor för mycket. Du har alltså betalat en del av din sambos insats och därför upprättar ni ett skuldebrev er emellan på 100 000 kronor. Ingen av er har alltså, i slutändan, betalat mer än den andre, men din sambo har lånat pengar av dig och är enligt skuldebrevet skyldig dig 100 000 kronor.

För att inte denna skuld ska vara avdragsgill i en bodelning behöver också ni kombinera skuldebrevet med ett samboavtal. I det behöver ni avtala bort sambolagens bodelningsregler för åtminstone bostaden. Det är nödvändigt för att inte skuldebrevet ska vara en avdragsgill skuld i en bodelning framöver. Alla skulder som har med samboegendom att göra är nämligen avdragsgilla i en bodelning.

När ert förhållande upphör ska ni dela lika på vinsten och skulden ska betalas enligt skuldebrevet.

Samboavtal och skuldebrev vid olika kontantinsats i gemensam bostad

Vi har fått frågor från våra kunder om hur de enkelt kan reglera olika kontantinsats vid inköp av gemensam bostad. Därför har vi tagit fram en helhetslösning med både ett samboavtal samt ett skuldebrev i ett enda, nedladdningsbart paket: Samboavtal och skuldebrev vid olika kontantinsats i gemensam bostad

Efter nedladdning erhåller ni detaljerade instruktioner, med räkneexempel, som hjälper er att på egen hand åstadkomma en juridiskt korrekt lösning. Allt till en bråkdel av vad det normalt kostar att få motsvarande hjälp av en jurist.

Klicka här för mer information om ”Samboavtal och skuldebrev vid olika kontantinsats i gemensam bostad”!

Vill ni ha vår hjälp med att upprätta era dokument finns självklart även den möjligheten! Vi kontaktar er då via telefon för personligt samtal och utfärdar därefter era dokument åt er. Vi skriver sen ut dem på arkivbeständigt papper och skickar hem dem till er per post för underskrift och förvaring.

Klicka här för mer information om ”Samboavtal och skuldebrev vid olika kontantinsats i gemensam bostad utfärdat av jurist”!

Skilsmässa online

Ta ut er skilsmässa online med vårt kompletta paket för äktenskapsskillnad!

Skilsmässa online

Skilsmässa onlinePå Juridiska Dokument finns ett komplett paket för skilsmässa till ett otroligt lågt pris. Alla dokumenten är upprättade av jurister med specialkompetens inom äktenskapsrätten så ni kan vara tryggt förvissade om att alla dokument är juridiskt korrekta. Naturligtvis uppdaterar vi alla våra dokument i takt med att lagstiftningen förändras och givetvis medföljer detaljerade instruktioner i vårt kompletta paket för att ansöka om äktenskapsskillnad. Så nu kan du och din make/maka tryggt ta ut er skilsmässa online!

Ladda ner alla dokument ni behöver för en ansökan om äktenskapsskillnad!

 

Bodelning

Gratis juridisk information om bodelning för makar och sambor samt möjlighet till nedladdning av bodelningsavtal.Bodelning – Om du och din make/maka eller sambo ska bodela och ni känner er lite osäkra på hur detta går till så bör ni absolut besöka Bodelning.nu. Där finns en mängd gratis juridisk information om bodelning samt möjlighet att ladda ner bodelningsavtal för makar och sambor.

Allt ni behöver för att göra er egen bodelning utan inblandning av jurist!

Klicka här för mer information om våra bodelningsavtal!

Giftorättsgods och enskild egendom

Omvandla giftorättsgods till enskild egendom genom att skriva ett äktenskapsförord. Välkommen till Juridiska Dokument för mer information!

Giftorättsgods och enskild egendom – Inom äktenskapet kan makar ha två olika slag av tillgångar:

 • Giftorättsgods
 • Enskild egendom

Om inget annat avtalats mellan makarna så är vanligen den egendom makarna äger giftorättsgods.

Makarnas egendom kan bli enskild egendom genom villkor i:

 • Äktenskapsförord
 • Gåvobrev
 • Testamente
 • Förmånstagarförordnande i försäkring

Äktenskapsförord

Genom ett äktenskapsförord kan makarna avtala om att viss egendom eller all deras egendom ska vara enskild egendom. Äktenskapsförordet måste vara skriftligt och ska registreras vid Skatteverket för att vara giltigt. Ett äktenskapsförord kan upprättas före vigseln om de blivande makarna så önskar. I sådant fall måste äktenskapsförordet inges till Skatteverket för registrering inom en månad efter vigseln för att det skall gälla från vigseln. På Juridiska Dokument finns äktenskapsförord för direkt nedladdning!

Enskild egendom som är enskild genom ett tidigare äktenskapsförord kan omvandlas till giftorättsgods genom att makarna skriver ett nytt äktenskapsförord.

Gåvobrev

Gåvor kan göras till enskild egendom genom villkor i gåvobrev. Ett villkor att gåvan ska vara enskild egendom gäller även om mottagaren inte gifter sig förrän långt senare. Enskild egendom som blivit enskild genom villkor i gåvobrev kan inte göras till giftorättsgods genom ett äktenskapsförord.

Testamente

Genom villkor i testamente kan den ärvda egendomen göras till enskild egendom. Det är möjligt att testamentera till barn, med villkor i testamentet om att den ärvda egendomen ska vara enskild egendom. När barnet sedan i vuxen ålder gifter sig eller blir sambo så blir den ärvda egendomen automatiskt enskild egendom i ett äktenskap eller anses ej införskaffad för gemensamt bruk enligt sambolagen. I båda dessa fall blir resultatet att den ärvda egendomen ej ingår i en framtida bodelning.

Det är mycket viktigt att testamentet uppfyller de lagstadgade formella kraven samt att avsikten med testamentet klart kommer fram. Av denna anledning är det viktigt att ni vänder er till en jurist såsom exempelvis Thorlund Juristbyrå när ni vill ha ert testamente utfärdat. Ett billigare alternativ är att ni laddar ner ett testamente på Juridiska Dokument.

Förmånsförordnande i försäkring

Den som tecknar en livförsäkring, olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring eller individuellt pensionssparande kan som ett villkor för förmånstagarförordnandet bestämma att den egendom som tillfaller mottagaren ska vara dennes enskilda egendom.

På Juridiska Dokument kan ni ladda ner alla dokument ni behöver som  privatperson!

Bodelningshandling

Bodelningshandling - Bodelningsavtal upprättas av makarna i samband med bodelning

En bodelning kan i det stora hela vara väldigt utförligt med:

 • fullständig bouppteckning
 • värdering av egendom
 • lottläggning.

Oftast brukar dock det slutliga bodelningsavtalet inte vara så detaljerat. Är parterna överens behöver man inte gå in på detaljnivå.

Bodelning äktenskap

I en bodelning mellan makar ska allt så kallat giftorättsgods ingå. Det är alltså allt som makarna äger och har och som inte är enskild egendom på något sätt. Makar delar vanligen upp giftorättsgods samt därtill hörande skulder i godo. Giftorättsgods av högre värden såsom exempelvis en fastighet, bostadsrätt eller bil preciseras mer detaljerat i bodelningsavtalet.

Vanligen bestämmer makarna att de ska svara för de skulder som är knutet till det giftorättsgods som de tilldelats vid bodelningen. I övrigt brukar vardera maken behålla ansvaret för sina skulder.

Om ni är överens om er bodelning blir kostnaden för att upprätta bodelningshandlingen lägre. Ni kan då genomföra er bodelning själva utan inblandning av dyra jurister eller advokater. Här kan ni ladda ner en bodelningshandling för makar!

Bodelning sambor

Bodelning mellan sambor sker på begäran av sambo efter separation eller vid dödsfall. Om ingen av samborna begärt bodelning inom ett år efter det att samboförhållandet upphörde förlorar de rätten till bodelning och vardera parten behåller sin egendom. Vid bodelning mellan sambor är det endast samboegendomen som bodelas. Samboegendom är gemensamt anskaffad bostad och bohag. Här kan du läsa mer om samboegendom!

Ladda ner en bodelningshandling för sambor!

Bodelningshandling behöver du för att kunna få lagfart

En bodelningshandling är nödvändig för att du ska kunna få lagfart på din fastighet. Detta innebär att det är viktigt att ni upprättar en bodelningshandling även om du är ensam lagfaren ägare av fastigheten. Annars finns stor risk att du i framtiden varken kan ta ut nya pantbrev eller sälja din fastighet.

Klicka här för mer information om våra bodelningshandlingar!

Kallelse till bouppteckning

Kallelse till bouppteckning

Lagen kräver att samtliga dödsbodelägare måste alltid bli kallade till bouppteckningsförrättningen. Det är alltså mycket viktigt att denna process sker på ett korrekt sätt. För att säkerställa en korrekt kallelse är det därför nödvändigt att alla dödsbodelägare blir kontaktade, skriftligt eller muntligt, i god tid före förrättningsdagen.

Bodelningsförrättaren måste följaktligen tänka på att skicka ut en skriftlig kallelse i rimlig tid före förrättningsdagen. När det gäller personer boende i Sverige är det lämpligt att en skriftlig kallelse skickas senast två veckor i förväg. Personer som däremot är bosatta i utlandet bör få kallelsen senast fyra veckor i förväg. Det är också viktigt att skriftliga kallelser blir skickade som rekommenderad post eller med en annan tjänst som möjliggör mottagningsbevis.

Muntlig kallelse till bouppteckning bör således ske genom personliga möten där ett mottagningsbevis kan bli underskrivet. Detta säkerställer att samtliga dödsbodelägare är informerade och, framför allt, har erhållit den officiella kallelsen till förrättningen.

Lagen kräver inte att samtliga dödsbodelägare närvarar vid själva bouppteckningsförrättningen men att samtliga dödsbodelägare har blivit korrekt kallade. Om någon dödsbodelägare inte har erhållit en korrekt kallelse, måste dödsboet nämligen göra om bouppteckningen.

Kallelsen bör lämpligen innehålla information om den avlidnes fullständiga namn och personnummer. Därutöver ska kallelsen innehålla tidpunkt och plats för bouppteckningen.

Klicka här för att ladda ner en kallelse till bouppteckning!

Så här beställer ni enkelt ert samboavtal

Ladda ner ert samboavtal här på Juridiska Dokument!

Genom att upprätta ett samboavtal kan du och din sambo bestämma att viss egendom såsom bostad eller bohag inte ska ingå i en bodelning vid en eventuell framtida separation eller vid dödsfall. Här på Juridiska Dokument kan ni enkelt ladda ner ett samboavtal som är upprättat av en jurist med specialkompetens. naturligtvis medföljer lättförståeliga instruktioner på hur ni fyller i ert samboavtal.

Beställ ert samboavtal nu!

Bodelning vid skilsmässa

Det är viktigt att ni gör en bodelning vid skilsmässa och upprättar ett bodelningsavtal

Bodelning vid skilsmässa ska alltid ske när äktenskapsskillnad vunnit laga kraft. Det vanliga är dock att makarna vill att bodelning ska ske direkt efter att de ansökt om äktenskapsskillnad. Många vill kunna gå vidare med sina liv, skaffa ny bostad osv. Av förklarliga skäl är det också svårt att utreda de tillgångar och skulder som finns i boet ju längre tid som går.

En bodelning ska ni alltid klargöra skriftligen. Det är mycket viktigt att ni inte låter bli att upprätta ett bodelningsavtal. Då undviker ni främst att den andra parten kan återkomma med krav långt efter skilsmässan.

Bodelning vid skilsmässa

På Juridiska Dokument kan ni ladda ner ett bodelningsavtal för makar som ger er möjlighet att själva bodela och därmed slippa onödiga kostnader i form av advokatarvoden mm. Med bodelningsavtalet följer givetvis detaljerade instruktioner vilket gör det enkelt för er att bodela på egen hand.

Huvudregeln vid bodelning vid skilsmässa är att det giftorättsgods som ni hade vid er ansökan om äktenskapsskillnad ska ni dela lika. Det som avses är nettogiftorättsgodset vilket innebär att skulderna först ska avräknas från respektive makes giftorättsgods innan bodelningen genomförs. Om någon av makarna har skulder som överstiger värdet av dennes giftorättsgods så anses denna makens nettogiftorättsgods vara noll.

Lagstiftaren har tagit hänsyn till det opraktiska i att vardera maken ska ge den andra maken hälften av sitt giftorättsgods.  Lösningen är att räkna samman värdet av båda makarnas nettogiftorättsgods och dela summn med två. Den make som har mer nettogiftorättsgods ska därefter ersätta den andra maken så de båda får lika mycket nettogiftorättsgods.

Det bodelningsavtal ni kan ladda ner här på Juridiska Dokument är upprättat av jurister på Thorlund Juristbyrå AB så ni kan vara trygga i att bodelningsavtalet är juridiskt korrekt. Vi uppdaterar dessutom våra dokument i takt med ändrad lagstiftning. I vårt paket för bodelning ingår alla de dokument som ni har användning av vid bodelningen såsom:

 • Bodelningsavtal
 • Registreringsbrev
 • Ansökan om lagfart

Vi vågar lova att vårt paket för bodelning är det mest prisvärda på marknaden.

Välkommen till Juridiska Dokument för mer information!